SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Tự học tiếng Anh cho người mới bắt đầu - Unica