SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Xây dựng chiến lược Marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - Kyna